กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่านโครงการ  ชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อวันที่ 27–28 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก (อบต.พนมรอก)  เปิดโครงการชีววิถี ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หมู่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ตำบลพนมรอก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ติดตามการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว” ประจำปี 2557 พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้างานรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 255 เพื่อสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอตาคลี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเสื้อสนับสนุนการแข่งขันเรือจเข้ 7 ฝีพายประเพณี บ้านวังยาง หมู่ 12 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วิธิตาแอนิเมชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษาในกิจกรรมพิเศษ “บอกหน่อยซิ เธอคิดอย่างไร” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 101 โรงเรียน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดไฟโดยบอกวิธีประหยัดไฟฟ้าที่สามารถปฏิบัติเองได้คนละ 1 วิธี จากนั้นคณะกรรมการจะสุ่มจับฉลากหาผู้โชคดี  ณ ห้องประชุม 611 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอภิปรายได้แก่โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม  โรงเรียนเนินลาดวิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย และโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา “การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” โดยมีคณะครู กศน. จากจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดตราด  เข้ารับการอบรม จำนวน 140 คน ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ครั้งที่ 285 ให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ให้แก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมรับบริการวัดสายตาประกอบแว่น จำนวน 675 คน   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว” ให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ให้แก่ประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 650 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 323 คน พร้อมกันนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้แทนชุมชนแต่ละพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวง และวัดพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557


 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 2,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน “รวมพลคนอาสา จังหวัดนครสวรรค์” เพื่อใช้ดำเนินงานและจัดกิจกรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมงาน “วันนักข่าว 5 มีนา สู่อาเซียน” กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์และ สื่อมวลชนนครสวรรค์ เนื่องในวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน  งานมหกรรมโปงลางและงานกาชาด ประจำปี 2556 อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมอบโล่ ที่ระลึกแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนขาว และนายพาษ จิ๋ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนของ กฟผ. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา เช่น มอบทุน มอบหนังสือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และกีฬา เป็นต้น

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยมี นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนับสนุน “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” และ “โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า” โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ ให้เยาวชนผู้โชคดี จำนวน 8 คน ซึ่งได้รับการสุ่มจับฉลากคัดเลือก จากการเข้าร่วมบอกแหล่งที่มาหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ในกิจกรรมพิเศษ “ไฟฟ้ามาจากไหน” ตามโครงการ “ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 3” โดยมีผู้บริหาร อนค. พร้อม ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน มีเยาวชนผู้โชคดี เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุม 312 อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่   21 - 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สนามกีฬา อำเภอพนมรอก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน สมุดระบายสีและของขวัญ ให้กับโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวถนน อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2554

» คณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,500 ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554