สื่อประชาสัมพันธ์

Web ที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์

บุคคลออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่านโครงการ  ชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อวันที่ 27–28 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก (อบต.พนมรอก)  เปิดโครงการชีววิถี ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หมู่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ตำบลพนมรอก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ติดตามการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

 
อื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการพิจารณาผลงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมนิวเคลียร์เทคโนโลยีของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558


 
โครงการทัศนศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 33 คน ดูงานโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง และเยี่ยมชม กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน อ่าวประดู่ ที่มีการทำฟาร์มหอยแมลงภู่ บริเวณใกล้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รวมถึงการใช้ชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556

 

 
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ PDF พิมพ์ อีเมล

พลังงานนิวเคลียร์ : เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อนำพลังงานจากอะตอมของสสารมาใช้งาน โดยอาศัยเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แม้ว่าในปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการนำมาใช้ จะได้มาโดยอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัวเพียงอย่างเดียว แต่ในอนาคตอาจจะสามารถนำประโยชน์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบอื่นมาใช้ได้ เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบรวมตัว พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู จะใช้ในการต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่จะใช้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือจุดประสงค์อื่น

พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่น (Nuclear fission) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่นิวเคลียสของอะตอมแตกตัวออกเป็นส่วนเล็กๆ สองส่วน ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเมื่อนิวตรอนชนเข้ากับนิวเคลียสของธาตุที่สามารถแตกตัวได้ เช่น ยูเรเนียม หรือ พลูโตเนียม จะเกิดการแตกตัวเป็นสองส่วนกลายเป็นธาตุใหม่ พร้อมทั้งปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนและพลังงานจำนวนหนึ่งออกมา


หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือ ระบบที่จะนำพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนหลักๆ 4 ส่วนคือ เตาปฏิกรณ์ ระบบระบายความร้อน ระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย

พลังงานที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น สิ่งที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น ไม่ได้มีเพียงพลังงานจำนวนมากที่ปลดปล่อยออกมา แต่รวมถึงผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น นิวตรอนอิสระจำนวนหนึ่ง การควบคุมจำนวนและการเคลื่อนที่ของนิวตรอนอิสระภายในเตาปฏิกรณ์โดยสารหน่วงนิวตรอน และแท่งควบคุมจะเป็นการกำหนดว่า จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์มากน้อยเพียงใด

พลังงานที่ผลิตเกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์ จะถูกนำออกมาโดยตัวนำความร้อน ซึ่งก็คือของไหลเช่น น้ำ,เกลือหลอมละลายหรือก๊าซคาร์บอนไดอออกไซค์ ของไหลจะรับความร้อนจากภายในเตาปฏิกรณ์ จนตัวมันเองเดือดเป็นไอหรือเป็นตัวกลางในการนำความร้อนไปยังวงจรถัดไปเพื่อผลิตไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จะถูกส่งผ่านท่อไปยังระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้า ที่ไอน้ำจะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำที่จะใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา เช่น มอบทุน มอบหนังสือ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และกีฬา เป็นต้น

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กับ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยมี นายลัญจกร อภิชิตเรืองเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า (ชพฟว.) และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนับสนุน “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” และ “โครงการสมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า” โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ ให้เยาวชนผู้โชคดี จำนวน 8 คน ซึ่งได้รับการสุ่มจับฉลากคัดเลือก จากการเข้าร่วมบอกแหล่งที่มาหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ในกิจกรรมพิเศษ “ไฟฟ้ามาจากไหน” ตามโครงการ “ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 3” โดยมีผู้บริหาร อนค. พร้อม ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน มีเยาวชนผู้โชคดี เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุม 312 อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่   21 - 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สนามกีฬา อำเภอพนมรอก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน สมุดระบายสีและของขวัญ ให้กับโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ณ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวถนน อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า กับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ให้แก่สถานีวิทยุ อสมท. กาฬสินธุ์ คลื่นความถี่ 92.00 MHz เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 25556  เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งรายการจะเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในช่วง “สาระน่ารู้จาก กฟผ.” ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่าน “โครงการชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน ที่โรงเรียนปอแดงวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบโมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 พร้อมจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน (Safety & Energy Day)  ซึ่งจัดโดยบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ ณ อาคารบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2554

» คณะทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,500 ชุด พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554

 
กิจกรรมทางศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556  ณ วัดหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน และวัดเขาพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างซุ้มประตูโขงวัดศรีโพธิ์ทอง บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล   หัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมถวายปัจจัย เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ วัดเทพสามัคคีธรรม ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน 2,000 บาท และ วัดปากน้ำโพเหนือ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารสมเด็จพุฒาจารย์โต เป็นเงิน 2,000 บาท เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไดตามุ่ย อำเภอท่าตะโก ตำบลหัวถนน จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...