ความรู้ทั่วไปของถ่านหิน

แหล่งพลังงานที่สำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งรวมทั้งการสำรวจ การผลิตและการใช้นั้นได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง


ดูข้อมูลทั้งหมด

โครงการพลังงานทดแทน

พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก


ดูข้อมูลทั้งหมด

ความรู้ทั่วไปของพลังงานนิวเคลียร์

เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อนำพลังงานจากอะตอมของสสารมาใช้งาน โดยอาศัยเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แม้ว่าในปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการนำมาใช้


ดูข้อมูลทั้งหมด

โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผน PDP 2015

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) เป็นแผนแม่บทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี


ดูข้อมูลทั้งหมด

S = Sense of Belonging

รักองค์การ มีความรัก ความผูกผัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

P = Performance Excellence

มุ่งงานเลิศ ทำงานอย่างมืออาชีพ มีความเก่งในการทำงานหลายด้าน

E = Ethic and Integrity

เทิดคุณธรรม มีแนวทางปฎิบัติสอดคล้องกับจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

E = Enthusiasm for Innovation

นำด้วยนวัตกรรม แสวงหาวิธีการใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดกระบวนการใหม่

D = Devotion to Society

ทำประโยชน์เพื่อสังคม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

"SPEED is vision of EGAT"

วิสัยทัศน์