โครงการสร้างเยาวชนเพื่อนเป็นเครือข่ายการสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์ (EGAT Young Energy Conservation : EYEC) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ มีบุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 82 คน และวันที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมยูเรก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานปี 2 และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ (Infographics) หัวข้อ “นิวเคลียร์พลังงานแห่งอนาคต” ภายใต้โครงการ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานปี 2 (2nd New Gen Energy)” โดยมีนายพลกฤชฐ์ ประเสริฐวิกัย หัวหน้ากองพลังงานนิวเคลียร์ ฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ (อบน.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย”  เป็นปีที่ 7 ครั้งที่ 4ประจำปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนดอนมะกอก โรงเรียนชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนท่าชนะ และโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนท่าชนะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรม “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” เป็นปีที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวทีอภิปราย “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” เป็นปีที่ 7  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงดิบ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาบัว และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560