โครงการค่ายเยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดโครงการค่ายนักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์ (EGAT Young Energy Conservation : EYCE) รุ่นที่ 2 โดยมีนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวต้อนรับ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นบุตรหลานผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 80 คน ร่วมโครงการฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตอน นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดโครงการค่ายการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตอน นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นเยาว์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 74 คน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศและโครงการชีววิถี อ้อย และมันสำปะหลังเกษตรอินทรีย์ ในระหว่างวันที่ 28–30 กรกฎาคม 2557 ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนากุง ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาพระนอน ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอภิปราย ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ขยับความคิดพิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ณ หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ และภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชน “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” โดย กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องประวัติไฟฟ้า กิจการ กฟผ. เป็นต้น ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 600 คน เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าย “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน” แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 454 คน พร้อมจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. และฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการไฟฟ้าไทย พลังงานทดแทน และรังสีที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556