กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่านโครงการ  ชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อวันที่ 27–28 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก (อบต.พนมรอก)  เปิดโครงการชีววิถี ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หมู่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ตำบลพนมรอก  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ติดตามการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่บ้านหนองโพธิ์ทอง หมู่ที่ 14 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556