Home งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร PDF พิมพ์ อีเมล

การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุชุมชน)


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 88 คน ศึกษาดูงานภารกิจ และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนางสาวนิชชิมา โพธิโชติ ผู้แทนสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ จำนวน 40 คน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของ กฟผ. ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน และนำนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหอย และโรงเรียนบ้านหนองมะค่า อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก และโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน ในโอกาสเยี่ยมชม อค-ทข. เขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน  และนำคณะเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กับกลุ่มพัฒนาทับสะแก ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน กฟผ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมฐานความรู้ด้านพลังงานในกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ.” โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จาก 12 โรงเรียน ในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร และโรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก จำนวน 72 คน และอาจารย์จำนวน 12 คน ร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.) เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง และศึกษามูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานของ กฟผ. สำหรับนำไปเป็นแนวทางการก่อสร้างเขื่อนน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งใหม่ของกรมชลประเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558