Home
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล

อาทิ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ  การจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดโครงการฯ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ วัดคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  นอกจากนั้นยังมีบริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รวมถึงให้ความรู้และบริการตอบข้อซักถามด้านกฎหมายแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดจุฬาจิดาราม ตำบล   บึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับบริการด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สำนักกฎหมาย กฟผ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบถุงยังชีพแก่นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 ถุง พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอวังน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้อย โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคลอง 26 ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่อยู่ในคลอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อำเภอวังน้อย จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม พบผู้ประสบภัยปี 2555 ที่วัดน้อมประชาสรรค์ และโรงเรียนคลอง 27 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอนุธยา โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของราชการ และคณะบุคคลต่างๆ ได้แก่ นิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลวังน้อย และศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกลด์ แสนนากา และเดวิด อินธี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและซ่อมแซมโรงเรียนคลอง 27 หลังจากประสบมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์  เนื่องในวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลางครบรอบ 26 ปี ณ ศูนย์ฯ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ต้น ขนาดความสูง 1.5 เมตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบสนามเซปักตะกร้อและสนามตะกร้อลอดบ่วง ในโอกาสครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย ครบปีที่ 15  เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี สวนเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมรักษ์คลอง 26 ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำหลังจากการใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และบำบัดแล้ว โดยนำนักเรียน จำนวน 84 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รวม 15 โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 108 โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานการแสดงศักยภาพนักเรียนประจำปี 2555 เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร PDF พิมพ์ อีเมล

ได้แก่ การเยี่ยมชมโครงการ การทัศนศึกษา ค่ายเยาวชน นิทรรศการ การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน การเผย

 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำบลวังจุฬา ตำบลวังน้อย และ ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 120 คน เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2557


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 47 คน ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การประหยัดพลังงานไฟฟ้า แนะนำโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และร่วมตอบคำถามรับของที่ระลึกในงานมหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ "อยุธยา1 รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" ณ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และวันที่ 7 มีนาคม 2557   ในงาน “หนองเสือนิทรรศ 56” ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557


• นายฐากูล ชวนะพงศ์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House)  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ บึงกาสาม คลองหก และคลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน  ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 25 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลำตาเสา องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 55 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ.  ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมออกร้านนิทรรศการในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2556” เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าโครงการฯ และภารกิจต่างๆ ของ กฟผ. พร้อมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน   ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 80 คน  การศึกษาดูงาน  ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย   อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 62 คน  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2556 โดยมีคณะกรรมการทั้งส่วนราชการ ชุมชน โรงไฟฟ้า และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2556 โดยมีนายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการ สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2556  นายวันชัย ภู่เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า วังน้อย ชุดที่ 4 (อค-ว.4)  และคณะกรรมการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นตัวแทน กฟผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย   มีการนำเสนอความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4  การดำเนินงาน ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนการนำเสนอผลการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน” (Open House) เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้นำท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 62 คน  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการลงทุน (The Druk Holding and Investment Ltd (DHI) จากประเทศภูฏาน และคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน” (Open House)  ต้อนรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 41 คน  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 คน  ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 84 คน เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ประกอบด้วยผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...
 
อื่นๆ PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ ครั้งที่ 1 (First Synchronization of Combined Cycle Power Plant) ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดพิธีขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องที่ 1 ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (อค-ว.4) ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 768.9 เมกะวัตต์  ณ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

 

• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ทำการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า เพื่อทำความสะอาดท่อด้วยไอน้ำ (Steam Blow Out) และทดสอบอุปกรณ์วาล์วนิรภัย  ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.   ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2556

 

• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (อค-ว.4) ทำการยกติดตั้งท่อไอน้ำ Cross Over Pipe ซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อ ระหว่างกังหันไอน้ำแรงดันปานกลาง (Intermediate Pressure Steam Turbine) กับกังหันไอน้ำแรงดันต่ำ (Low Pressure Steam Turbine) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (อค-ว.4)  ทำการรับไฟ (Back-energize) จาก 500 kV GIS Switchyard ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า generator step-up transformer (42BAT) และหม้อแปลงไฟฟ้า Unit Auxiliary Transformer (42BBT) ของ Gas Turbine Unit 42 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556

 

• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (อค-ว.4) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบ ท่อก๊าซ จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อทำการตรวจท่อก๊าซสำหรับเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

• โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 (อค-ว.4) ได้ทำการรับไฟ (Back-energize) จาก 500 kV GIS Switchyard ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า generator step-up transformer (41BAT) และหม้อแปลงไฟฟ้า Unit Auxiliary Transformer (41BBT) ของ Gas Turbine Unit 41 เป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

• โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ดำเนินการประกอบติดตั้งท่อก๊าซ สถานีปรับลดความดันก๊าซ ( Gas Pressure Reducing Station ) และสถานีกรองอุ่นก๊าซ ( Gas Final Filter and  Preheating Station ) สถานีปรับสภาพและส่งก๊าซเป็นเชื้อเพลิงให้แก่กังหันก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันงานติดตั้งมีความก้าวหน้าประมาณ   ร้อยละ 75

อ่านเพิ่มเติม...