ชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) ชี้แจงเรื่องภารกิจของ กฟผ. และโครงการโรงไฟฟ้าเทพาให้กับ นายกวิศพงศ์ สิริธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและเครือข่าย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมโลจิตติกส์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมโรงแรม และชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 40 คน โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องราชาวดีโรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560


• นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานการประชุม “ความร่วมมือขับเคลื่อนเทพา-หนองจิก สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับ นายอำเภอหนองจิก ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ฝ่ายการปกครองท้องที่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มต้นประสานความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งทางบกและทางน้ำ สอดรับนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขและปลอดภัย ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมกำหนดให้อำเภอหนองจิกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับอำเภอข้างเคียง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลังงานจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนและอาสาสมัครพลังงาน จังหวัดกระบี่ โดยมีการเสวนาใน หัวข้อ “ร่วมเปิดมุมมองอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย” เพี่อให้ข้อมูลด้านสถานการณ์พลังงาน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และเปิดโอกาสให้อาสาสมัครพลังงานจังหวัดกระบี่ สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ และผู้สนใจกว่า 120 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านพลังงงาน  ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ แอนสปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการใช้สถานที่ในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองขนาน ครั้งที่4/2560 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ การเดินหน้าของ กฟผ. และการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. การอยู่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับชุมชน การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อห่วงใยของคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานและความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  โดยมีเครือข่ายโฆษกชาวบ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ด้านการข่าวและความมั่นคงเข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน และระบบขนส่งน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ช่วงดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ วันที่ 20 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงไฟฟ้าถ่านหินกับการอยู่ร่วมกันของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และวิกฤตพลังงานในภาคใต้ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และสารวัตรกำนัน ในอำเภอเหนือคลอง จำนวน 70 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ และข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วกับนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ และ คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ พร้อมตอบข้อสงสัยและข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้พลังงานจังหวัดกระบี่นำข้อมูลที่ได้รับไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไป ณ ที่ทำการสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560


• นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และแผนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อมูล เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน มี คณะกรรมการคลังสมองจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารด้านการศึกษาจังหวัดกระบี่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560


 
การเยี่ยมชมโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ ของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานและความจำเป็นในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศ ให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมราชประชานุเคราะห์ที่ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 288 คน ในโอกาสศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า ภารกิจของ กฟผ. การจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศและภาคใต้ ตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. กระบี่ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ อฟภ. พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของเหมืองถ่านหิน ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 190 คน เข้าชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ และ ห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ภารกิจของ กฟผ. กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมรับฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ รวมถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เส้นทางการเดินเรือขนส่งถ่านหินและกระบวนการลำเลียงถ่านหิน ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของเหมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต พร้อมชี้แจงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะชุมชนอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ และห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความจำเป็นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ให้กับคณะผู้นำชุมชนของอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 72 คน  ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. กระบี่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายชวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ และติดตามความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน การเดินหน้าของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยมีนายเพียร บุญเรือง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครู อำเภอเหนือคลอง พร้อมคณะอาจารย์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 60 คน เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ ห้องประชุมตำเสา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่  กว่า 60 คน จาก หมู่ที่ 1 บ้านควน และ หมู่ที่ 9 บ้านท่ายาง ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกด้าน พร้อมนำศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560


 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล

อาทิ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ การจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดโครงการฯ

การรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมละหมาดเที่ยง(ซุหรี) ณ มัสยิดบิรุจเราะห์มะห์ หมู่ที่ 1 บ้าน บ่อเตย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมประชุมประจำวันกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา และชี้แจงเรื่องโรงไฟฟ้าจะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างไรในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดฯให้ความสนใจและสอบถามข้อสงสัย ข้อวิตกกังวลในอีกหลายเรื่อง โดยคณะทำงานฯก็ได้ตอบคำถามเพื่อให้ชุมชนได้คลายความสงสัยและกังวลในทุกเรื่อง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2560 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกระบี่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกระบี่ และร่วมชี้แจงข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ให้กับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 151 คน ณ ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความจำเป็นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ให้กับคณะผู้นำชุมชนของมัสยิดบ้านคล้องเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ รวมทั้งความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ การพัฒนาและการอยู่ร่วมกับชุมชนของ กฟผ ณ มัสยิดบ้านคลองเขม้า ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายบุญเที่ยง บัวเลิศ และ นายประดิษฐ์ มาลาทอง อดีตผู้ปฏิบัติงานอาวุโส ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ เพื่อการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การเดินหน้าของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ มัสยิดบ้านเกาะปอ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ชี้แจงให้ข้อมูลความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การดำเนินงานของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตอบข้อวิตกกังวลของประชาชน โดยมี นายวีรศักดิ์ แก้วพลอย กำนันตำบลคลองท่อมเหนือ และประชาชนในพื้นที่โดยรอบร่วมรับฟัง  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้าน บางเตียว ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม "โครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างอย่างสันติสุขและยั่งยืนภายใต้แนวความคิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีหัวหน้าภาคส่วน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนบ้านบ่อน้ำส้ม มาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน ณ ศาลาวัฒนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด  ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่  ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในครัวเรือนต้นแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (อบต. อ่าวนาง)  จำนวน 80 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. นายสุวิน อัจจิมางกูร ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3  นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้  นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง "ความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้" ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 59 จำนวน 300 นาย ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะ และพลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ข้อมูลความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดกระบี่ ให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน 90 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง รวมจำนวน 150 คน ในการสัมมนา "โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 2560" จัดโดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดกระบี่ กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ให้กับกลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าใหม่ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหนือคลอง  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบนายสิริธร จุลชู ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่คนใหม่ เพื่อร่วมแสดงความยินดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ หัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน กรณีโรงไฟฟ้ากระบี่” เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ ภายหลังนายกรัฐมนตรีและ กพช. อนุมัติให้ กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ จัดทำ EIA และ EHIA ใหม่ ให้ข้อมูลสิทธิของชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเทพา ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ และการดูแลด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ณ ร้านน้ำชาสภากาแฟ บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


• นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง อดีตกำนัน ตำบลปกาสัยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ กว่า 500 คน เดินทางมารวมตัวกัน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงพลัง เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีมติให้เดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดใน จังหวัดกระบี่ต่อไปตามแผนและตามกฎหมาย โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560


  
กิจกรรมทางการศึกษาและกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ของอำเภอเทพา เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกหลักศาสนา โดยมีนักเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ จิตอาสาญาลันนันบารูและประชาชนอำเภอเทพา มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกานูรุดดีน บ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำซำ โดยมีนายอรุณ สะนิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2560 ณ อบต.ท่ากำซำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่ที ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสนามกีฬาโรงเรียนบ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมถึงมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยห้องเรียนคุณภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงาน ครั้ง 4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ให้กับเยาวชนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีคณะครู-อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพา โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนสะเดา โรงเรียนจะนะวิทยา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา และโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านพลังงานผ่านศิลปะ สอนวาดภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาจวก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน ณ โรงเรียนบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสื่อสารผ่านกิจกรรมสอนวาดภาพสีน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน ณ โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบล    ท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 และร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสุทิน ปานโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า เป็นประธาน มีผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง และเยาวชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ณ ตาดีกาดารุลอามาน บ้านกรงอิตำ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการอบรมความรู้เสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนอำเภอเทพา ระหว่างอายุ 7-15 ปี ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตูหยง จัดกิจกรรม “การแข่งขันเรือพาย ต้อนรับรอมฎอน” ครั้งที่ 3 ภายในงานมีการแข่งขันเรือพาย ชักเย่อบนเรือ รวมถึงการแข่งขันมวยทะเลรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน หก-ตท. จำนวน 60,000 บาท ณ คลองบ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนงบประมาณและน้ำดื่มจำนวน 30 โหล เพื่อใช้ในกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560


• ชมรมจักรยานเสือริมเขื่อนเทพา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) อำเภอเทพา เครือข่ายภาคประชาชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม "ปั่น ปั่น รัก เทพา" ครั้งที่ 1 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 สนามที่ 1 ณ อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า 700 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ความรู้ สู่เยาวชน คนรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ มีกิจกรรมฐานทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานแยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา ฐานเรียนรู้สมุนไพรใกล้ตัวเรา และฐานชุมชนน่าอยู่คู่โรงไฟฟ้า มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน ณ ริมหาดบาง หลิง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองประดู่ ทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสตำบลปากบาง และทีมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่11 มีนาคม 2560


 

 

 

 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่แหล่งน้ำกร่อยตามธรรมชาติ ประจำปี 2560 ณ อุโมงค์โกงกาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 50,000 ตัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนตำบลปากบาง" ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (ศอ.บต) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพาะฝักโกงกาง จำนวน 60 ต้น พร้อมล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน และอุโมงค์ป่าโกงกางรวมถึงเก็บขยะบริเวณชายหาด และกิจกรรมหาหอยเสียบ ณ ศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนหน่วยกำลัง รวมทั้งหน่วยทหาร ตำรวจในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. กลุ่มประมงพื้นบ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาดารุลอามา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 4 บ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า พันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คือ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว ณ สระน้ำปลักน้ำขาว หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด (รพ.สต. ตาแปด) จัดกิจกรรม สร้างกำลังใจ การบริหารร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารแบบมณีเวช รวมถึงการเล่นเกมส์ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน ตาแปด หมู่ที่ 5 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ประมงอำเภอเทพา หน่วยงานราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่เกษตร คณะครูอาจารย์ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ณ คูน้ำทุ่งลาน หมู่ที่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) จำนวน 9,000 ตัว ปลาและตะเพียน 1,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณร่วมสนับสนุนโครงการ “วันแม่แห่งชาติสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเทพา" ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ของสตรีที่มีความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนระลึกถึงพระคุณและความห่วงใยของมารดาอีกด้วย โดยมี นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทพา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานมัคคุเทศก์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสะกอม ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ณ ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลายี่สก จำนวน 15,000 ตัว ปลาสุลต่าน จำนวน 5,000 ตัว  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และทันตแพทย์จิตอาสาจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อดูแลชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ให้ได้รับการบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   มีประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่มารับบริการ จำนวนกว่า 650 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอเทพา สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านคลองควาย กลุ่มเยาวชนเลี้ยงปูดำบ้านคลองควาย และสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 ตัว  อีกทั้งยังร่วมปลูกฝักต้นโกงกางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน ณ บริเวณริมหาดบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอหลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบาย คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาและขุดลอกคลองตูหยง ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์คลองตูหยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ณ โรงเรียนบ้านตูหยง หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลังงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เขต 4) จังหวัดกระบี่ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตาะ และสื่อมวลชน ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ปล่อยหอยชักตีนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 50,000 ตัว ณ บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้น ร่วมกันทาสีอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมตาม “โครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2560” จัดโดยชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะกอม-เทพา ร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาล้อน เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเทพา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ หาดเขาล้อน ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสถาพร วิริโย กำนันตำบลเกาะสะบ้า นายรอยะ โนสุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า พร้อมด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประชาชน เยาวชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยปล่อยปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาดบ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางเจ๊ะรอม๊ะ หลีสุวรรณ รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง และนางสาวดวงพร รอดเซ็น อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางหล่อ รอดเซ็น อายุ 74 ปี ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเอง (SLD) นางเน๊าะ หลีเจริญ อายุ 87 ปี และนายดอเล๊าะ เดหลำ อายุ 76 ปี ป่วยเป็นมะเร็งกระดูก เพื่อตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในเบื้องต้น พร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงวัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ สร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ในโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน" จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี พร้อมร่วมปลูกป่าชายเลนกับนักศึกษาบริเวณพื้นที่ในวิทยาลัยฯ เพื่อขยายพันธุ์ต้นโกงกางและสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว และพันธุ์หอยหวาน จำนวน 300,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าและพันธุ์หอยหวานจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบล   หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาด บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชุมชนในในพื้นที่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 5,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบแห่งการสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้น ณ บริเวณพื้นที่เกาะสอง คือ รอบเกาะแลหนัง และรอบเกาะบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 1,000,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ ริมหาด หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560