กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมสร้างซั้งกอ เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต นำไปทิ้งตามจุดต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริเวณที่นำซั้งกอไปทิ้ง มีฝูงปลากระบอก ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการท่องเที่ยวแม่น้ำเทพา หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามข้อตกลงงานบริการวิชาการกับคณะประมง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำ และผลิตผลชีวภาพทางทะเล สำหรับท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการดำเนินงานของ กฟผ. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลากะพงขาว จำนวน 8,500 ตัว และกุ้งกุลาดำ จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่คลอง ปกาสัย  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะจากศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์หญ้าทะเล อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่ม  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมัคคุเทศก์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มจัดทำปะการังเทียม โดยมีนายวิษณุ หวันหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายกระบวนการดำเนินงาน และขอคำปรึกษาขั้นตอนการเชื่อมเหล็กยึดชุดลูกถ้วยเพื่อทำปะการังเทียม ณ บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559” พร้อมสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และสวนสัตว์สงขลา เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และผู้นำชุมชน รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 880,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและพิการ จำนวน 25 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี ณ บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่เกาะแลหนัง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรชีววิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 สิงหาคม 2558