กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ. สู่ชุมชน ซึ่งมัคคุเทศก์พลังงานได้ช่วยซักประวัติ ตรวจวัดความดัน ให้ผู้ป่วยที่มารักษาก่อนพบแพทย์ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วย จากโรงเรียนสอนเสริมสวยดาวสยามหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560


• พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนา คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง จำนวน 3,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 7 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรมต้อนรับ  ฮาบีบ อับดุลเลาะ บิน อับดุลกอเดช จากประเทศเยเมน ซึ่งเป็นลูกหลานเชื้อสายของท่านนาบีมูหัมหมัด ในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทย ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเยาวชนจากโรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ปลูกฝักโกงกาง พร้อมล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง และระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ณ ป่าโกงกางบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายสุริยะ บุษบง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง โดยปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ปล่อยในเขตพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงประชาชนในอำเภอเทพา เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ชีวิตดี มีสุขที่เทพา” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยระบบแพทย์ทางเลือกและสามารถบำบัดรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง มาให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 300  คน วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณถนนภายในชุมชน และบริเวณเขื่อนปากน้ำเทพา บ้านพระพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นโกงกางบริเวณรอบอุโมงค์ป่าโกงกางคลองควาย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ณ บ้านคลองควาย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่  ร่วมโครงการปล่อยสัตว์น้ำวัยอ่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ หาดแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านกรงอิตำ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณป่าเสื่อมโทรม บ้านคลองควาย หมู่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ ดร.สมภพ รุ่งสุภา อาจารย์จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางเข้าสำรวจและวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดจุดพิกัดการวิจัย และเก็บตัวอย่างน้ำในคลองขุด คลองตูหยง คลองควาย คลองเกาะแลหนัง คลองบางราพา ปากอ่าวเกาะแลหนัง ปากอ่าวบางราพา เพื่อนำไปวิจัยคุณภาพน้ำต่อไป เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรม เรื่อง ป่าชายเลน ในหัวข้อ ระบบนิเวศป่าชายเลน การติดตามทรัพยากรป่าชายเลน การจัดการและฟื้นฟูป่าชายเลน ให้กับชุมชนและมัคคุเทศก์พลังงาน อำเภอเทพา ทั้ง 4 กลุ่มคือ กลุ่มประมงชายฝั่ง กลุ่มลุ่มน้ำและป่าชายเลน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มศาสนา สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และกีฬา จำนวน 67 คน โดยมี ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก อาจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์ประสานเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกป่า 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของอำเภอเทพา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดโดยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 ณ กองบังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี ปี 2559 ให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เป็นการส่งเสริม สุขภาพช่องปากที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  จะนะ โดยมีนักเรียน ประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และในพื้นที่อำเภอเทพา จำนวนกว่า 800 คน มารับบริการ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ปลูกป่าชุมชน ลดร้อน รักษ์โลก" ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยรวมปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับการสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี ปี 2559 โดยทีมหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทันตแพทย์จิตอาสา โรงพยาบาลกระบี่ จำนวนกว่า 50 คน ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้ารับบริการ จำนวน 514 คน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมสร้างซั้งกอ เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต นำไปทิ้งตามจุดต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริเวณที่นำซั้งกอไปทิ้ง มีฝูงปลากระบอก ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็กมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการท่องเที่ยวแม่น้ำเทพา หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามข้อตกลงงานบริการวิชาการกับคณะประมง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำ และผลิตผลชีวภาพทางทะเล สำหรับท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในการดำเนินงานของ กฟผ. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลากะพงขาว จำนวน 8,500 ตัว และกุ้งกุลาดำ จำนวน 50,000 ตัว ลงสู่คลอง ปกาสัย  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะจากศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์หญ้าทะเล อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ซึ่งจัดตั้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่ม  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมัคคุเทศก์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มจัดทำปะการังเทียม โดยมีนายวิษณุ หวันหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายกระบวนการดำเนินงาน และขอคำปรึกษาขั้นตอนการเชื่อมเหล็กยึดชุดลูกถ้วยเพื่อทำปะการังเทียม ณ บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559” พร้อมสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และสวนสัตว์สงขลา เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และผู้นำชุมชน รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 880,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและพิการ จำนวน 25 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี ณ บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่เกาะแลหนัง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรชีววิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 สิงหาคม 2558