กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ สร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ในโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน" จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี พร้อมร่วมปลูกป่าชายเลนกับนักศึกษาบริเวณพื้นที่ในวิทยาลัยฯ เพื่อขยายพันธุ์ต้นโกงกางและสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว และพันธุ์หอยหวาน จำนวน 300,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าและพันธุ์หอยหวานจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบล   หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาด บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชุมชนในในพื้นที่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 5,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบแห่งการสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้น ณ บริเวณพื้นที่เกาะสอง คือ รอบเกาะแลหนัง และรอบเกาะบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 1,000,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ ริมหาด หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านหัวเขา  ป.ทรัพย์อนันต์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  ณ บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ. สู่ชุมชน ซึ่งมัคคุเทศก์พลังงานได้ช่วยซักประวัติ ตรวจวัดความดัน ให้ผู้ป่วยที่มารักษาก่อนพบแพทย์ ณ โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วย จากโรงเรียนสอนเสริมสวยดาวสยามหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2560


• พล.ท.คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนา คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง จำนวน 3,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ บ้านเกาะแลหนัง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 7 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ในกิจกรรมต้อนรับ  ฮาบีบ อับดุลเลาะ บิน อับดุลกอเดช จากประเทศเยเมน ซึ่งเป็นลูกหลานเชื้อสายของท่านนาบีมูหัมหมัด ในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทย ณ โรงเรียนตายุตตอลีบาตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเยาวชนจากโรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ปลูกฝักโกงกาง พร้อมล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง และระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ณ ป่าโกงกางบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายสุริยะ บุษบง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง โดยปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ปล่อยในเขตพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยชักตีน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงประชาชนในอำเภอเทพา เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคมเศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ชีวิตดี มีสุขที่เทพา” โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยระบบแพทย์ทางเลือกและสามารถบำบัดรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง มาให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 300  คน วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณถนนภายในชุมชน และบริเวณเขื่อนปากน้ำเทพา บ้านพระพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นโกงกางบริเวณรอบอุโมงค์ป่าโกงกางคลองควาย เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ณ บ้านคลองควาย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่  ร่วมโครงการปล่อยสัตว์น้ำวัยอ่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ หาดแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านกรงอิตำ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าและกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณป่าเสื่อมโทรม บ้านคลองควาย หมู่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับ ดร.สมภพ รุ่งสุภา อาจารย์จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางเข้าสำรวจและวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดจุดพิกัดการวิจัย และเก็บตัวอย่างน้ำในคลองขุด คลองตูหยง คลองควาย คลองเกาะแลหนัง คลองบางราพา ปากอ่าวเกาะแลหนัง ปากอ่าวบางราพา เพื่อนำไปวิจัยคุณภาพน้ำต่อไป เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559