Home ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยราชการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนบ้านแหลมกรวด” โครงการคืนความสะอาดให้ฝั่งทะเลแหลมกรวด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ ริมฝั่งทะเลบ้านแหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย  และประชาชนในพื้นที่ตำบลปกาสัย ร่วมปล่อยลูกปลากะพงจำนวน 5,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณเขายวน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และมีนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลตลิ่งชัน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 600 ต้น  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาลอัตโนมัติ พร้อมด้วยเอกสารประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. อาทิ สารชุมชน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ให้แก่นายสุทัศน์ คลองรั้ว อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

• ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนกระบี่ ร่วมกิจกรรมการปล่อยหอยชักตีน บริเวณเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปล่อยหอยชักตีนมากว่า 10 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณหอยชักตีนบริเวณเกาะปอให้คงความอุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. แก่ประชาชนใน ตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่กับชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง ร่วมปลูกหญ้าทะเลเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก ประจำปี 2557 ณ บริเวณช่องแหลมหิน บ้านคลองรั้ว หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้เป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่ชุมชนบ้านเพหลาใต้ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์ และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ”    ณ ป่าชุมชนบ้านเพลาใต้ (ป่าพรุห้วยหมอ) หมู่ที่ 1 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจป่าพรุห้วยหมอ เพื่อจัดทำ “โครงการจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์และสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้ (ป่าพรุห้วยหมอ) ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สื่อมวลชนและประชาชนในตำบลปกาสัย ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 30,000 ตัว ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ตำบลปกาสัย  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสองข้างถนนบ้านควนม่วง ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556” ณ โรงเรียนวัดโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ณ บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับทีมงานนักประดาน้ำกองทัพเรือ ภาค 3 จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ดำน้ำสำรวจคลองปกาสัย หมู่ที่ 1 บ้านปกาสัย  ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังการสำรวจพบว่ามีถ่านหินทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากจมอยู่ใต้พื้นน้ำในบริเวณคลองปกาสัยและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถ่านหินเหล่านี้อยู่ในคลองปกาสัยมาเป็นเวลานานแล้ว  เพื่อสร้างความมั่นใจกับชุมชนว่าถ่านหินที่ตกหล่นลงไปในน้ำไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและไม่ทำให้สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาตาย  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลรายละเอียด ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตลอดเวลา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชุมชน ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บ้านเกาะโพด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พนักงานเทศบาล พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเหนือคลอง ร่วมแรงร่วมใจกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเหนือคลอง และพื้นที่รอบๆ ตลาดสดด้วยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. เพื่อความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกาชาดจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่  ให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่    ตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดกระบี่ประมาณ 1,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 ของ จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบเสื้อรักษ์พลังงาน กฟผ.  จัดโดยกลุ่มสื่อมวลชนอันดามัน จังหวัดกระบี่  ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกาชาด จังหวัดกระบี่ และมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการทำฟันเทียมให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นครั้งที่ 3 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการทำฟันเทียม กว่า 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองขนาน และ ตำบลตลิ่งชัน รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปกว่า 712 คน ณ ตำบลคลองขนาน และ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ นายอาหลี ชาญน้ำ นายกสมาคมคนรักเลและ อนุกรรมการสมาคมชาวประมง จังหวัดกระบี่ นายสุริยะ บุษบงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา นายสำราญ ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 100 คน ร่วมกันสร้างบ้านปลา และปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณหาดบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการทำฟันปลอมแก่ประชาชน พร้อมทั้งตรวจรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 244 ให้กับชุมชนตำบลปกาสัย ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ารับบริการประมาณ 600 คน ณ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สำหรับจุดแรกติดตั้งที่โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จุดที่ 2 ติดตั้งที่สถานีอนามัยบ้านทุ่งประสาน หมู่ที่ 2 ตำบลปกาสัย และจุดที่ 3 ในบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนบ้านท่าเตียน ในโครงการนำร่องปลูกและรักษาต้นไม้ของธนาคารต้นไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการนครแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสื่อมวลชนสถานีวิทยุ FM 92 MHZ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย “เสริมสยาม” จัดกิจกรรมโครงการตัดผม-ซอยผมถวายในหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2555 ให้กับนักเรียนพื้นที่ตำบลปกาสัย จังหวัดกระบี่ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556 รวมจำนวน 14 ครั้ง

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม  2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ใช้กล้าไม้จำนนวน 500 ต้น  ณ ท้องที่บ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2555 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง 160 กิโลเมตร โดยใช้กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเสริมระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ ณ สะพานท่าเทียบเรือกาโรส หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่างลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนจักรยาน จำนวน 20 คัน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง ซึ่งจัดโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะปอ ตำบลบ้านเกาะปอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ “ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล” จำนวน 81 ตัว เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ หาดไข่เต่า บริเวณที่ประทับแรมแหลมหางนาค บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และบริษัท หอแว่น กรุ๊ปจำกัด จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 225 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา แก่ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน และประชาชน ณ อบต.  พ้อแดง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจและรับแว่นทั้งสิ้น 580 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนบ้านในกริม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน นอกจากนี้ยังมียังมีกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม กิจกรรมฐานความรู้ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทันตกรรม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลคลองขนาน ตำบลปกาสัย และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “แพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “แพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่” ณ วัดปกาสัย   ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และชุมชนตำบลหาดทรายรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ออกหน่วยให้บริการตรวจสายตาประกอบแว่น ครั้งที่ 200 โดยมีผู้เข้ารับบริการ 459 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ  ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 197 ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาโดยไม่คิดมูลค่า ในเขตพื้นที่ ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 694 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนการกุศลเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ สนามหลังโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ (ปอเนอะทุ่งจีน) ระดับประถม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาท แด่เจ้าอาวาสวัดปกาสัย เพื่อการปรับปรุงห้องสุขาภายในวัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

• ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อร่วมสร้างห้องสุขาภายในวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องสุขาภายในวัดหลังจากประสบอุทกภัย จำนวน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

• คณะทำงานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมโครงการ “จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่” ประจำปี 2554 ณ วัดปกาสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 โดยเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. นำเสนอกิจกรรมชีววิถี เช่นการขยายพันธุ์จุลินทรีย์ เป็นต้น