กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโต๊ะอีหม่ามบาลาย บางหลิงเข้าเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ และเด็กกำพร้า ณ บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวมทั้งพื้นที่เทพาบีช บางหลิง และกำนันโหรง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเยี่ยมเยียนและสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ ของเด็กๆ และชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. และชุมชน โอกาสนี้ได้มอบเสื้อ(ชุดรายอ) และผ้าถุง เพื่อสวมใส่ในเทศกาลฮารีรายอ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน (รพ.สต.ตำบลตลิ่งชัน) โดยมี ผอ.รพ.สต.ตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อาสาสมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง ไข้เลือดออก พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนแจกเอกสารความรู้เรื่องไข้เลือดออก และทรายอะเบทให้กับชุมชนเพื่อนำไปใส่ในแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านคลองหวายเล็ก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านคลองหวายเล็ก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมกรวดและป่าคลองบางผึ้ง ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่ทะเล จำนวน 30,000 ตัว ณ บริเวณชายหาดบ้านปากหรา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะครู นักเรียน กศน. ตำบล  ตลิ่งชัน และชุมชนบ้านปากหราเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนบ้านเขาน้อย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชายหาดสนร้อยต้น อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยเก็บขยะบริเวณชายหาดและตัดแต่งกิ่งต้นสน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชายหาดสะอาดและสวยงาม พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้อยู่คู่กับชาวเทพาตลอดไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ให้แสงสว่างแก่ดวงตา ให้แสงสว่างแก่ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการออกหน่วยแว่นแก้วในครั้งนี้ เป็นการออกหน่วยที่ 434 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตา ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมีผู้มีปัญหาทางสายตาในตำบลปกาสัยและตำบลใกล้เคียงเข้ารับบริการจำนวน 600 คน และในวันที่ 22 เมษายน 2561 ได้จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้วหน่วยที่ 435 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีประชาชนมาตรวจวัดสายตาเพื่อรับแว่นตาทั้งสิ้น จำนวน 600 คน รวมประชาชนมาเข้ารับการตรวจวัดสายตาและรับแว่นตาทั้งสิ้น จำนวน 1,200 คน เมื่อวันที่ 21  เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมเก็บพันธุ์ต้นจากและปลูกพันธุ์ต้นจาก จำนวน 1,000 ลูก บริเวณสองฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน และเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะครูนักเรียน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง ชมชายหาดเทพา และฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิทยา ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมเพาะพันธุ์โกงกาง จำนวน 100 ฝัก ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง ชมชายหาดเทพา และฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 100 คน เพาะพันธุ์ฝักโกงกาง จำนวน 100 ฝัก และต้นโกงกาง จำนวน 700 ต้น บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองควาย รวมถึงล่องเรือชมอุโมงค์โกงกาง และชายหาดเทพา พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะครูนักเรียน โรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 คน ร่วมทำกิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นโกงกาง 40 ถุง ปลูกต้นโกงกาง จำนวน 200 ต้น และฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟู อนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งวัชพืชข้างทาง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ล้างถนนภายในหมู่บ้านคลองประดู่ เพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน จากนั้นชุมชนได้จัดกิจกรรม "กิน กล่าว กลับ" โดยร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนามัสยิดนาชุ หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบน้ำดื่มและเสื้อ "รักพ่อ" จาก กฟผ. ให้นายสถาพร วิริโย กำนันตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำหรับใช้ในโครงการอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดและฝึกอาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมทั้ง 8 หมู่บ้าน กว่า 100 คน พร้อมร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่แหล่งน้ำกร่อยตามธรรมชาติ ประจำปี 2560 ณ อุโมงค์โกงกาง หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 50,000 ตัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลนตำบลปากบาง" ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (ศอ.บต) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกานูรุลฮูดา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 60 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพาะฝักโกงกาง จำนวน 60 ต้น พร้อมล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน และอุโมงค์ป่าโกงกางรวมถึงเก็บขยะบริเวณชายหาด และกิจกรรมหาหอยเสียบ ณ ศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนหน่วยกำลัง รวมทั้งหน่วยทหาร ตำรวจในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผรส. ชรบ. กลุ่มประมงพื้นบ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกาดารุลอามา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 4 บ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า พันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คือ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว ณ สระน้ำปลักน้ำขาว หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำส้ม ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด (รพ.สต. ตาแปด) จัดกิจกรรม สร้างกำลังใจ การบริหารร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยท่าบริหารแบบมณีเวช รวมถึงการเล่นเกมส์ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน ตาแปด หมู่ที่ 5 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ประมงอำเภอเทพา หน่วยงานราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่เกษตร คณะครูอาจารย์ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ณ คูน้ำทุ่งลาน หมู่ที่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) จำนวน 9,000 ตัว ปลาและตะเพียน 1,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณร่วมสนับสนุนโครงการ “วันแม่แห่งชาติสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเทพา" ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ของสตรีที่มีความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนระลึกถึงพระคุณและความห่วงใยของมารดาอีกด้วย โดยมี นางส่งศรี พิพัฒน์พงศธร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทพา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานมัคคุเทศก์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลสะกอม ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ ณ ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลายี่สก จำนวน 15,000 ตัว ปลาสุลต่าน จำนวน 5,000 ตัว  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และทันตแพทย์จิตอาสาจังหวัดกระบี่ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อดูแลชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ให้ได้รับการบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   มีประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่มารับบริการ จำนวนกว่า 650 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชนอำเภอเทพา สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านคลองควาย กลุ่มเยาวชนเลี้ยงปูดำบ้านคลองควาย และสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 ตัว  อีกทั้งยังร่วมปลูกฝักต้นโกงกางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน ณ บริเวณริมหาดบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอหลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบาย คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาและขุดลอกคลองตูหยง ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์คลองตูหยง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน ณ โรงเรียนบ้านตูหยง หมู่ที่ 2 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลังงานจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เขต 4) จังหวัดกระบี่ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเตาะ และสื่อมวลชน ปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ปล่อยหอยชักตีนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 50,000 ตัว ณ บ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้น ร่วมกันทาสีอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมตาม “โครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2560” จัดโดยชมรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะกอม-เทพา ร่วมกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาล้อน เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเทพา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ หาดเขาล้อน ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสถาพร วิริโย กำนันตำบลเกาะสะบ้า นายรอยะ โนสุธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า พร้อมด้วยกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประชาชน เยาวชน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยปล่อยปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาดบ้านกรงอิตำ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางเจ๊ะรอม๊ะ หลีสุวรรณ รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง และนางสาวดวงพร รอดเซ็น อสม. หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางหล่อ รอดเซ็น อายุ 74 ปี ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเอง (SLD) นางเน๊าะ หลีเจริญ อายุ 87 ปี และนายดอเล๊าะ เดหลำ อายุ 76 ปี ป่วยเป็นมะเร็งกระดูก เพื่อตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุในเบื้องต้น พร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงวัยในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ สร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ในโครงการ “พัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน" จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี พร้อมร่วมปลูกป่าชายเลนกับนักศึกษาบริเวณพื้นที่ในวิทยาลัยฯ เพื่อขยายพันธุ์ต้นโกงกางและสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศในพื้นที่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว และพันธุ์หอยหวาน จำนวน 300,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าและพันธุ์หอยหวานจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบล   หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ บริเวณริมหาด บ้านเขาน้อย ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชุมชนในในพื้นที่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 5,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เนื่องในโอกาสวันครบรอบแห่งการสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้น ณ บริเวณพื้นที่เกาะสอง คือ รอบเกาะแลหนัง และรอบเกาะบ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอเทพา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 1,000,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ ริมหาด หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน (รพ.สต.ตำบลตลิ่งชัน) โดยมี ผอ.รพ.สต.ตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อาสาสมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง ไข้เลือดออก พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตลอดจนแจกเอกสารความรู้เรื่องไข้เลือดออก และทรายอะเบทให้กับชุมชนเพื่อนำไปใส่ในแหล่งน้ำ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561