กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมัคคุเทศก์พลังงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มจัดทำปะการังเทียม โดยมีนายวิษณุ หวันหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายกระบวนการดำเนินงาน และขอคำปรึกษาขั้นตอนการเชื่อมเหล็กยึดชุดลูกถ้วยเพื่อทำปะการังเทียม ณ บ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2559” พร้อมสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ณ สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และสวนสัตว์สงขลา เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และผู้นำชุมชน รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 880,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและพิการ จำนวน 25 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา มหาราชินี ณ บ้านควนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมชนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ ในพื้นที่เกาะแลหนัง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรชีววิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 สิงหาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ที่มีอาชีพทำการประมงชายฝั่ง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยชักตีนจำนวน 40,000 ตัว ณ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน ตามลำดับ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  โดยมีประชาชนผู้มีปัญหาด้านสายตาเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 2,231 คน เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและพิการจำนวน 47 ราย ในพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนฟันดี ประจำปี 2558 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม จังหวัดกระบี่ ให้บริการตัดผมฟรี ณ บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.กระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและพิการ ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 6 ราย พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  พร้อม มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลเหนือคลอง เพื่อใช้อบสมุนไพรของกลุ่มงานแพทย์แผนไทย  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เดินหน้าเทพาสู่อนาคต ประจำปี 2558” ภายในงานได้จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พร้อมแจกแผ่นพับชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผ่นสูตรจุลินทรีย์ขยาย และน้ำจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 200 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว” จำนวน 213 ตัว ณ บริเวณหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557