Home ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เดินหน้าเทพาสู่อนาคต ประจำปี 2558” ภายในงานได้จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พร้อมแจกแผ่นพับชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผ่นสูตรจุลินทรีย์ขยาย และน้ำจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 200 ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว” จำนวน 213 ตัว ณ บริเวณหาดยาว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปยังตำบลคลองขนาน ตำบลปกาสัย ตำบลตลิ่งชัน และตำบลคลองเขม้า อำเภอ  เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลตลิ่งชัน ร่วมปล่อยพันธุ์หอยชักตีน จำนวน 45,000 ตัว ณ บริเวณบ้านหลังเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 304 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก ตำบลคลองขนาน และครั้งที่ 305 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ทั้งนี้ โครงการแว่นแก้วทั้ง 2 ครั้ง สามารถให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาได้จำนวน 1,000 คน เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูงให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) เพื่อใช้ในโครงการ “รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา ถวายพ่อ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ดังนี้ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรี  บอยา วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจำ และวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น 975 คน เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย และประชาชนในพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยราชการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนบ้านแหลมกรวด” โครงการคืนความสะอาดให้ฝั่งทะเลแหลมกรวด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ ริมฝั่งทะเลบ้านแหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย  และประชาชนในพื้นที่ตำบลปกาสัย ร่วมปล่อยลูกปลากะพงจำนวน 5,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประสาน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบริเวณเขายวน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และมีนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลตลิ่งชัน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 600 ต้น  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาลอัตโนมัติ พร้อมด้วยเอกสารประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. อาทิ สารชุมชน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ให้แก่นายสุทัศน์ คลองรั้ว อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

• ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนกระบี่ ร่วมกิจกรรมการปล่อยหอยชักตีน บริเวณเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนการปล่อยหอยชักตีนมากว่า 10 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ พร้อมทั้งเพิ่มปริมาณหอยชักตีนบริเวณเกาะปอให้คงความอุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. แก่ประชาชนใน ตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้ากระบี่กับชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง ร่วมปลูกหญ้าทะเลเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก ประจำปี 2557 ณ บริเวณช่องแหลมหิน บ้านคลองรั้ว หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้เป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้การสนับสนุนงบประมาณ แก่ชุมชนบ้านเพหลาใต้ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์ และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ”    ณ ป่าชุมชนบ้านเพลาใต้ (ป่าพรุห้วยหมอ) หมู่ที่ 1 ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจป่าพรุห้วยหมอ เพื่อจัดทำ “โครงการจัดสวนตกแต่งภูมิทัศน์และสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้ (ป่าพรุห้วยหมอ) ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สื่อมวลชนและประชาชนในตำบลปกาสัย ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 30,000 ตัว ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ตำบลปกาสัย  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสองข้างถนนบ้านควนม่วง ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556” ณ โรงเรียนวัดโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ณ บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับทีมงานนักประดาน้ำกองทัพเรือ ภาค 3 จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ดำน้ำสำรวจคลองปกาสัย หมู่ที่ 1 บ้านปกาสัย  ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังการสำรวจพบว่ามีถ่านหินทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากจมอยู่ใต้พื้นน้ำในบริเวณคลองปกาสัยและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถ่านหินเหล่านี้อยู่ในคลองปกาสัยมาเป็นเวลานานแล้ว  เพื่อสร้างความมั่นใจกับชุมชนว่าถ่านหินที่ตกหล่นลงไปในน้ำไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและไม่ทำให้สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาตาย  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลรายละเอียด ติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตลอดเวลา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชุมชน ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บ้านเกาะโพด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พนักงานเทศบาล พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเหนือคลอง ร่วมแรงร่วมใจกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเหนือคลอง และพื้นที่รอบๆ ตลาดสดด้วยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ. เพื่อความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกาชาดจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่  ให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่    ตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดกระบี่ประมาณ 1,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556 ของ จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบเสื้อรักษ์พลังงาน กฟผ.  จัดโดยกลุ่มสื่อมวลชนอันดามัน จังหวัดกระบี่  ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกาชาด จังหวัดกระบี่ และมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการทำฟันเทียมให้กับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นครั้งที่ 3 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการทำฟันเทียม กว่า 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ ตำบลคลองขนาน และ ตำบลตลิ่งชัน รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปกว่า 712 คน ณ ตำบลคลองขนาน และ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชน จังหวัดกระบี่ นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ นายอาหลี ชาญน้ำ นายกสมาคมคนรักเลและ อนุกรรมการสมาคมชาวประมง จังหวัดกระบี่ นายสุริยะ บุษบงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา นายสำราญ ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 100 คน ร่วมกันสร้างบ้านปลา และปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณหาดบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการทำฟันปลอมแก่ประชาชน พร้อมทั้งตรวจรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 244 ให้กับชุมชนตำบลปกาสัย ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ารับบริการประมาณ 600 คน ณ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สำหรับจุดแรกติดตั้งที่โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จุดที่ 2 ติดตั้งที่สถานีอนามัยบ้านทุ่งประสาน หมู่ที่ 2 ตำบลปกาสัย และจุดที่ 3 ในบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนบ้านท่าเตียน ในโครงการนำร่องปลูกและรักษาต้นไม้ของธนาคารต้นไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการนครแห่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสื่อมวลชนสถานีวิทยุ FM 92 MHZ จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวย “เสริมสยาม” จัดกิจกรรมโครงการตัดผม-ซอยผมถวายในหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2555 ให้กับนักเรียนพื้นที่ตำบลปกาสัย จังหวัดกระบี่ โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556 รวมจำนวน 14 ครั้ง

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม  2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ใช้กล้าไม้จำนนวน 500 ต้น  ณ ท้องที่บ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน 2555 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง 160 กิโลเมตร โดยใช้กล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเสริมระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ ณ สะพานท่าเทียบเรือกาโรส หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่างลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนจักรยาน จำนวน 20 คัน ในโครงการจักรยานเพื่อน้อง ซึ่งจัดโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะปอ ตำบลบ้านเกาะปอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ “ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเล” จำนวน 81 ตัว เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ หาดไข่เต่า บริเวณที่ประทับแรมแหลมหางนาค บ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และบริษัท หอแว่น กรุ๊ปจำกัด จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 225 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา แก่ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน และประชาชน ณ อบต.  พ้อแดง จังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจและรับแว่นทั้งสิ้น 580 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 3 ณ สนามโรงเรียนบ้านในกริม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน นอกจากนี้ยังมียังมีกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม กิจกรรมฐานความรู้ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทันตกรรม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้แก่ พื้นที่ตำบลคลองขนาน ตำบลปกาสัย และตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2555

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “แพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “แพทย์เคลื่อนที่ ทันตกรรมเคลื่อนที่” ณ วัดปกาสัย   ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และชุมชนตำบลหาดทรายรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ออกหน่วยให้บริการตรวจสายตาประกอบแว่น ครั้งที่ 200 โดยมีผู้เข้ารับบริการ 459 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ  ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 197 ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาโดยไม่คิดมูลค่า ในเขตพื้นที่ ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 694 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนการกุศลเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ สนามหลังโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ (ปอเนอะทุ่งจีน) ระดับประถม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาท แด่เจ้าอาวาสวัดปกาสัย เพื่อการปรับปรุงห้องสุขาภายในวัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

• ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนถวายปัจจัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อร่วมสร้างห้องสุขาภายในวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องสุขาภายในวัดหลังจากประสบอุทกภัย จำนวน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

• คณะทำงานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมโครงการ “จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่” ประจำปี 2554 ณ วัดปกาสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 โดยเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. นำเสนอกิจกรรมชีววิถี เช่นการขยายพันธุ์จุลินทรีย์ เป็นต้น