การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล

อาทิ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ การจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดโครงการฯ

การรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมละหมาดเที่ยง(ซุหรี) ณ มัสยิดบิรุจเราะห์มะห์ หมู่ที่ 1 บ้าน บ่อเตย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมประชุมประจำวันกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา และชี้แจงเรื่องโรงไฟฟ้าจะอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างไรในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดฯให้ความสนใจและสอบถามข้อสงสัย ข้อวิตกกังวลในอีกหลายเรื่อง โดยคณะทำงานฯก็ได้ตอบคำถามเพื่อให้ชุมชนได้คลายความสงสัยและกังวลในทุกเรื่อง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2560 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกระบี่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกระบี่ และร่วมชี้แจงข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้แจงและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ให้กับผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนาง จำกัด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 151 คน ณ ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความจำเป็นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ให้กับคณะผู้นำชุมชนของมัสยิดบ้านคล้องเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ รวมทั้งความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ การพัฒนาและการอยู่ร่วมกับชุมชนของ กฟผ ณ มัสยิดบ้านคลองเขม้า ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายบุญเที่ยง บัวเลิศ และ นายประดิษฐ์ มาลาทอง อดีตผู้ปฏิบัติงานอาวุโส ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ เพื่อการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การเดินหน้าของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ มัสยิดบ้านเกาะปอ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะปอ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ชี้แจงให้ข้อมูลความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การดำเนินงานของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตอบข้อวิตกกังวลของประชาชน โดยมี นายวีรศักดิ์ แก้วพลอย กำนันตำบลคลองท่อมเหนือ และประชาชนในพื้นที่โดยรอบร่วมรับฟัง  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้าน บางเตียว ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม "โครงการประสานสัมพันธ์ชุมชน" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างอย่างสันติสุขและยั่งยืนภายใต้แนวความคิด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีหัวหน้าภาคส่วน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนบ้านบ่อน้ำส้ม มาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน ณ ศาลาวัฒนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด  ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่  ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในครัวเรือนต้นแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (อบต. อ่าวนาง)  จำนวน 80 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. นายสุวิน อัจจิมางกูร ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 3  นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้  นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ เรื่อง "ความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้" ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 59 จำนวน 300 นาย ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะ และพลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ข้อมูลความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดกระบี่ ให้แก่หน่วยงานราชการ จำนวน 90 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง รวมจำนวน 150 คน ในการสัมมนา "โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 2560" จัดโดยพลังงานจังหวัดกระบี่ ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดกระบี่ กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ให้กับกลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าใหม่ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหนือคลอง  โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบนายสิริธร จุลชู ประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่คนใหม่ เพื่อร่วมแสดงความยินดี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ หัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชน กรณีโรงไฟฟ้ากระบี่” เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ ภายหลังนายกรัฐมนตรีและ กพช. อนุมัติให้ กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ จัดทำ EIA และ EHIA ใหม่ ให้ข้อมูลสิทธิของชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้ากับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเทพา ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ และการดูแลด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ณ ร้านน้ำชาสภากาแฟ บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


• นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง อดีตกำนัน ตำบลปกาสัยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ กว่า 500 คน เดินทางมารวมตัวกัน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงพลัง เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีมติให้เดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดใน จังหวัดกระบี่ต่อไปตามแผนและตามกฎหมาย โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบหนังสือฉบับดังกล่าวด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560