ความก้าวหน้าโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ประชุมกลุ่มย่อย 10 เวที เปิดโอกาสให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเชิงบูรณาการณ์แบบมีส่วนร่วมของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้ากระบี่  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โครงการท่าเทียบเรือบริเวณโรงไฟฟ้า และโครงการท่าเทียบเรือบริเวณสะพานช้าง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 จังหวัดกระบี่ โดยมี ส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มชุมชนประมงและภาคเอกชน เช้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประมาณ 3,000 คน