การเยี่ยมชมโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 จำนวน 99 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่  รับฟังการบรรยายภารกิจ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว และความเห็นต่างของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์และชมพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ ของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานและความจำเป็นในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศ ให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายของวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมราชประชานุเคราะห์ที่ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 288 คน ในโอกาสศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า ภารกิจของ กฟผ. การจัดการเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศและภาคใต้ ตลอดจนการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. กระบี่ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ อฟภ. พร้อมเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของเหมืองถ่านหิน ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบของโรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 190 คน เข้าชมนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ และ ห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ภารกิจของ กฟผ. กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้นำชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมรับฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ รวมถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เส้นทางการเดินเรือขนส่งถ่านหินและกระบวนการลำเลียงถ่านหิน ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของเหมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “เรียนรู้พลังงาน เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต พร้อมชี้แจงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับคณะชุมชนอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน ณ อาคารประชาสัมพันธ์ และห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและความจำเป็นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มีความมั่นคงสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ให้กับคณะผู้นำชุมชนของอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำนวน 72 คน  ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. กระบี่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายชวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่ และติดตามความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้ากระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "เรียนรู้พลังงาน..เปิดบ้านโรงไฟฟ้ากระบี่" เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน การเดินหน้าของ กฟผ. กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยมีนายเพียร บุญเรือง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครู อำเภอเหนือคลอง พร้อมคณะอาจารย์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 60 คน เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน ความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ ห้องประชุมตำเสา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่  กว่า 60 คน จาก หมู่ที่ 1 บ้านควน และ หมู่ที่ 9 บ้านท่ายาง ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกด้าน พร้อมนำศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560