โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พิมพ์

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


การร่วมประชุมชี้แจงกับหน่วยราชการและชุมชน


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายอำนวย เหล่าตระกูลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ ของโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2  และนำตรวจสอบการใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบที่กรมป่าไม้กำหนดทุกประการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559