Home

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน งานเผยแพร่ข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


การร่วมประชุมชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน กับนายธวัช คลังกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน พร้อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมตอบข้อซักถาม และขอความเห็นชอบในการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนบ้านด่าน ซึ่งผลสรุปสมาชิกฯ ทั้งหมดเห็นชอบให้ กฟผ. เข้าดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายฤทัย พัชรานุรักษ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา ให้การต้อนรับนายสมจิตร อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมชี้แจง เรื่องระบบ Piezometer เครื่องมือตรวจวัดค่าความดันน้ำ เพื่อประเมินความปลอดภัยของเขื่อนกิ่ว  คอหมา ณ ห้องประชุมชั่วคราวโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2559

การเยี่ยมชมโครงการ

 


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายพีระชัย จรรยาพรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายวิบูลย์ พงศ์เทพูปถัมภ์ ที่ปรึกษา บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ จำนวน 12 คน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.) เขื่อนแม่กลอง เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลการดำเนินงาน สำหรับเป็นแนวทางในการควบคุมงานที่บริษัทดูแลรับผิดชอบ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา กรมชลประทานและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ณ เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559