Home งานชุมชนสัมพันธ์

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

งานชุมชนสัมพันธ์

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “ทันตกรรมเคลื่อนที่” เพื่อตรวจรักษาโรคทันตกรรม ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพและอนามัยในช่องปาก และ “คลินิกกฎหมาย” เพื่อให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนคลองตรอน โดยมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 160 คน ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบชุดปฐมพยาบาลให้กับผู้แทนชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

 

กิจกรรมการศึกษาและกีฬา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  พร้อมมอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานเปิดงาน นายแทน เขียวเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ นายชัยวุฒิ จันทราภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ ผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองตรอน เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการ “ชมรมรักสะอาด” ซึ่งเป็นโครงการจัดการขยะ รักษาธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยแมงและพื้นที่ใกล้เคียง  และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


โครงประชาสัมพันธ์สัญจร

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ. และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นด่าน โรงเรียนสามัคยาราม และโรงเรียนวัดคุ้งยาง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.) เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ทั้ง 3 โรงเรียนด้วย เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561


โครงการทัศนศึกษา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.)  เขื่อนคลองตรอนและเขื่อนผาจุก นำคณะกรมชลประทาน นำโดยนายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และคณะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองตรอนและเขื่อนผาจุก  ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน   เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมือง  แม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพื้นที่บริเวณโดยรอบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำนายแทน เขียวเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ (อบต.น้ำไคร้) อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะชุมชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนคลอง ตรอนเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนกิ่วคอหมา และเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


สื่อนิทรรศการ/กิจกรรมรณรงค์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” มีผู้บริหารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน คณะครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการของ กฟผ. จำนวนมาก ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

 

โครงการทำความเข้าใจเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ให้ความรู้ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การดำเนินงานและภารกิจ ของ กฟผ. การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานทดแทนในอนาคต และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และมอบของรางวัลให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำข้อเท็จจริงไปสื่อสารกับบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง พร้อมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรในโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนคลองตรอน เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ. การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนและครู จำนวน 75 คน พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กฟผ. ตลอดจนให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อาทิ สถานการณ์พลังงาน โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ และพลังงานทดแทนในอนาคต ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านนากล่ำ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ และโรงเรียนบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อค-ทข. เขื่อนคลองตรอน พร้อมมอบทุนการศึกษาโรงเรียนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง มีครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมรวม จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560

 

 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนคลองตรอน ได้แก่ “กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านไฮ” หมู่ที่ 3 และ “กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ตา” หมู่ที่ 1 และในวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ “กลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปงดอน” หมู่ที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้นำชุมชน และดูสถานที่ในการทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนการผลิตของ ณ กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 3 และ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเก็บผักจากแปลงเพาะปลูก เพื่อนำมาใช้ในการบริโภค ให้กับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนคลองตรอน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการอบรมวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 1 โครงการต้นแบบของ กฟผ. ประจำปี 2560 ให้กับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน  เขื่อนคลองตรอน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำนายชัยพล มีสัตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร นางสาวนันทริกา เลิศเชวงกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่อำเภอปงดอน จังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน อบรมการทำน้ำสลัด เพื่อส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชัยพล มีสัตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และผู้เข้ารับการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่นที่ 1 ร่วมกันเก็บผลผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ในกิจกรรม “โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภาคปฏิบัติ” ซึ่ง กฟผ. ได้อบรมให้ความรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อค-ทข. เขื่อนกิ่วคอหมา ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 


อื่น ๆ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP 2015) ส่งเสริมการนำน้ำจากท้ายเขื่อนชลประทานมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรและพลังงาน คาดสามารถผลิตไฟฟ้าปีละ 33.42 ล้านหน่วย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 19,424 ตันต่อปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมชลประทาน ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำน้ำที่ระบายจากเขื่อนทดน้ำผาจุกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านพลังงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561