Home ความรู้เกี่ยวกับพลังงานลม

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

งานชุมชนสัมพันธ์

 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และช่วยเหลือชุมชม

» สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดผาบ่องใต้ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบในการรักษาวัฒนธรรม ให้กับผู้นำชุมชนจำนวน 8 ราย ในโอกาสนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ได้ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มจิตอาสา ตำบลผาบ่อง ในการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณวัดผาบ่อง พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มตลอดการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนอำเภอทับสะแก  และคณะ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน  เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเครือข่ายในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ. ในปัจจุบัน ตลอดจนความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การดูแล ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอาชีพ หากจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณศูนย์ประสานงาน กลุ่มพัฒนาทับสะแก-กฟผ. ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมหารือกับนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก นายเพชร ธรรมรงค์แดง ประธานกลุ่มพัฒนาทับสะแก ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของ กฟผ. ในอำเภอทับสะแก ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมร่วมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 


โครงการทัศนศึกษา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าผาบ่อง อำเภอผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 31 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) จังหวัดลพบุรี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ จังหวัดลพบุรี อาคารศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทน บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมตอบคำถามข้อสงสัยและข้อห่วงกังวลของชุมชน เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2560


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และผู้นำทางความคิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 22 คน ซึ่งมีคณะพระภิกษุ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะสื่อมวลชน ทัศนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10–11 พฤศจิกายน 2559

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะครู-นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทับสะแกวิทยา และโรงเรียนอรุณวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 45 คน ทัศนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559


กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะทำงานดูแลพื้นที่อำเภอทับสะแก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ยโบกาฉิและน้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนส้ม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางศิริกุล ลิบสิทธิกุล เกษตรอำเภอทับสะแก เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

การเยี่ยมชมโครงการ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้นำสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอทับสะแก นำโดยนายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมบริเวณโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังการบรรยายรายละเอียดของโครงการฯ  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณ จำนวน 110,500 บาท ร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อและกิจกรรมทิ้งกระจาดในงานเทศกาลกินเจเดือน 9  ให้แก่มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง (อบต.นาหูกวาง)  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว จำนวน 500 จาน และผ้าขนหนู กฟผ. 100 ผืน เพื่อมอบแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 » การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่เรื่องที่ผ่านการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ครั้งที่ 2/2559  ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ มอบเงินสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์  ตำบลละ 5,000 บาท จำนวน 6 ตำบล และมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน จำนวน 5,000 บาท รวม 35,000 บาท มอบเงินเพื่อทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวสำนักวิปัสสนานิธิจิตตฺภาวิน จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนข้าวกล้องไข่เจียว ในงานวันผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง 500 จาน  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559


กิจกรรมการศึกษาและกีฬา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในกิจกรรม “มื้อเที่ยง พี่ให้น้องอิ่ม” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเจ ซี โคราชนุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2559 ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

 

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการแว่นแก้ว ครั้งที่ 392  ออกหน่วยตรวจวัดสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ณ วัดบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จำนวน 600 คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 782,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลทับสะแก  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 2. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 3. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot Air Oven) 4. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า และ 5. รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนั่งนอนได้  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “โครงการ ชาวทับสะแก รวมน้ำใจ สร้างฝายชะลอน้ำ เทิดไท้จอมราชันย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” พร้อมร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับ หมู่ที่ 1, 4, 5 และ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและอำเภอทับสะแก มีผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อวยพรปีใหม่พร้อมมอบปฏิทินและสมุดบันทึก กฟผ. ให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2559

 

กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ "โจกั๋นเหล่ ปากั๋นกิ๋น ที่ตลาดซอกจ่า" ณ ตลาดซอกจ่า (ตลาดนัดวันศุกร์) ของชุมชนผาบ่อง บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนผาบ่องที่มีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นแกนหลัก ในการนี้โครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่โครงการ ณ บ้านผาบ่อง อำเภอผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดูระบบเหมืองฝายซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการจัดการน้ำโดยนำน้ำจากลำน้ำแม่สะมาดเข้ามาหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม หลังจากนั้นพบนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทินกร พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอมร ศรีตระกูล กำนัน ตำบลผาบ่อง พร้อมคณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2561

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 159,300 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้าเทิดไท้องค์ราชัน ต้านยาเสพติดพิชิตทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ให้แก่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึกลงสู่อ่างน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 16 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ให้นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอทับสะแก กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแก และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อวยพรปีใหม่พร้อมมอบปฏิทินและสมุดบันทึก กฟผ. ให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2559

อื่น ๆ

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับและเปิดซองประกวดราคางานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 1 อาคาร ท.082 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561