Home

จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Designed by:
โครงการพลังงานหมุนเวียน, Powered by Joomla! and designed by 123WebDesign
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร PDF พิมพ์ อีเมล

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

สื่อนิทรรศการ/กิจกรรมรณรงค์

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ในโครงการสายใยสื่อ–ผู้นำชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย สมาคมวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมออกร้านนิทรรศการในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2559” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติของไฟฟ้าไทย ภารกิจของ กฟผ. โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ความเป็นมางานก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก และโครงการชีววิถี ของ กฟผ.   ณ สวนสาธารณะ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

การร่วมประชุมชี้แจงกับหน่วยราชการและหรือชุมชน


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอทับสะแกกับกลุ่มพัฒนาทับสะแกและเครือข่าย ผู้แทนจากชมรมครูอำเภอทับสะแก สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน กฟผ. และกลุ่มพัฒนาทับสะแก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับสมาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ กฟผ. โดยมีนายวิวัฒน์ โชคกิจการ นายกสมาคมสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายภานุวัชร ฝ่ายบุตร ที่ปรึกษาสมาคม และผู้แทนสถานีวิทยุชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานด้านชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก นายไพศาล พินพรหม รองประธานกลุ่มพัฒนาทับสะแก พร้อมผู้แทนจากชมรมครูอำเภอทับสะแก สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กฟผ. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอทับสะแก ให้ที่ประชุมได้รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

การเยี่ยมชมโครงการ


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้การต้อนรับนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก ในโอกาสเยี่ยมชมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายสิทธิชัย น้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่วิชาการ ฝ่ายใบอนุญาต และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมนำเยี่ยมชมและตรวจโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน   ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

โครงการทำความเข้าใจเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร

โครงการทัศนศึกษา

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผลการแข่งขัน โรงเรียนที่ชนะเลิศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนอรุณวิทยา และชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนทับสะแกวิทยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ ดร.ไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ประธานชมรมครูอำเภอทับสะแก และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ และอาจารย์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จำนวน 25 คน ตามโครงการ“พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเชิงประจักษ์ คณะผู้บริหารอำเภอทับสะแก” ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่ 29 กรกฎาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชนอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานภารกิจโรงไฟฟ้าและเขื่อนของ กฟผ. ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมจัดเวทีเสวนา “สุนทรีเสวนา ไฟฟ้าพัฒนาชุมชน ทับสะแก-มาแลแม่เมาะ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนทั้งสองพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็น ทั้งนี้ ชุมชนทับสะแกยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เมื่อวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2559