กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดทำโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า กับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน ให้แก่สถานีวิทยุ อสมท. กาฬสินธุ์ คลื่นความถี่ 92.00 MHz เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 25556  เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งรายการจะเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในช่วง “สาระน่ารู้จาก กฟผ.” ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.

 

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ ผ่าน “โครงการชีววิถี ครอบครัวดี สู่ความพอเพียง” ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน ที่โรงเรียนปอแดงวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบโมเดลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 พร้อมจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน (Safety & Energy Day)  ซึ่งจัดโดยบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ ณ อาคารบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สาขานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมชี้แจ้งกับหน่วยราชการหรือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

» เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายธีรยุทธ์ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรปีใหม่และชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
การเยี่ยมชมโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน อำเภอท่าตะโก จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2555

 
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางรัฐธรรมนูญ 2550 ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ดังนี้

การสื่อสารเพื่อชี้แจงเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน พนักงาน นักเรียน ผู้นำชุมชน เป็นต้น

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน และดูงานเชิงประจักษ์ภายในประเทศ โดยนำคณะผู้นำเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์  ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน  ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 18-21 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายหัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอภิปรายทั้งสิ้น 18 ทีม ผลการแข่งขัน โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร กฟผ. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน (New Gen Energy Camp)” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน มีนายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ (อบน.) ส่วนราชการและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน นำคณะครู-อาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าและสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 100 คน ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 3 ฐาน  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูแมน 2 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2556