การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางรัฐธรรมนูญ 2550 ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ดังนี้

การสื่อสารเพื่อชี้แจงเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชน พนักงาน นักเรียน ผู้นำชุมชน เป็นต้น

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน และดูงานเชิงประจักษ์ภายในประเทศ โดยนำคณะผู้นำเกษตรกร และปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 42 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์  ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 17-20 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน  ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 18-21 ตุลาคม 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายหัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ปีที่ 6 ประจำปี 2559 โดยมีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอภิปรายทั้งสิ้น 18 ทีม ผลการแข่งขัน โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร กฟผ. จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน (New Gen Energy Camp)” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน มีนายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ (อบน.) ส่วนราชการและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน นำคณะครู-อาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโรงไฟฟ้า BLCP จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าและสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 100 คน ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 3 ฐาน  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557


» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูแมน 2 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 – 1 กุมภาพันธ์ 2556