กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2561 หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมสตรี รุ่นที่ 2/2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานและการพัฒนาศักยภาพงานบริการสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2561 พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปากบาง หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จังหวัดสงขลา โดยฝึกสอนเยาวชนในพื้นที่ตำบลปากบาง อำเภอเทพา ที่สนใจงานช่างไม้เครื่องเรือน มีนายสำเริง รัตนบุรี จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเยาวชนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ศาลากลางน้ำ บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบโรงสีข้าวแก่ชุมชนบ้านคลองยาง นำร่องในโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้กับชาวนาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว และต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงสีข้าวบ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เข้าพบปะพูดคุย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมะแซ โกษัยกานนท์ สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ กฟผ. ร่วมสนับสนุนอาชีพของชุมชน และส่งเสริมการทำปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานแล้วของ กฟผ.  วันที่ 29 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถี บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ของกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบชีววิถี (บ้านตูหยง) ณ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรจุน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (บัวขาว) ณ ศูนย์สาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมนำไปสาธิตและแจกจ่ายแก่ประชาชน 8 หมู่บ้านในอำเภอเทพาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้น้ำหมักชีวภาพ (ฉีดหน้ายางตาย) รวมจำนวน 2,000 ไร่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา พันตำรวจเอกวีรวุธ สันนะกิจ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเทพา กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอเทพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าโอน ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้การใช้สารกระตุ้นน้ำหมักชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาหน้ายางพาราตาย โดยมี พ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ  เป็นวิทยากรบรรยาย ณ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเตย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมสาธิตการฉีดพ่นให้แก่เกษตรที่ปลูกสวนยางพารา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานการทำทุ่นซั้งเชือกเป็นที่อาศัยสัตว์น้ำวัยอ่อน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ กลุ่มทำซั้งเชือก หมู่ที่ 4 บ้านสาคร ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ในการถักเปลญวนประยุกต์ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี นายชัชพงศ์ วงศ์ใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเปลญวน จากกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร มีชาวประมงเข้ารับการอบรมกว่า 35 คน ณ บ้านปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 


 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอนงานผ้าทำมือให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ปากน้ำเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการสอนงานเพื่อเสริมอาชีพ โดยครั้งนี้ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นถุงผ้าขนาดใหญ่ เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2560