โครงการทำความเข้าใจเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการทัศนศึกษา,โครงการค่ายเยาวชน,โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร,โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรในสถาบันศึกษาครั้งที่ 7 ให้กับนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุลฮีดายะห์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวซุใบด๊ะ สาเมาะ ผู้อำนวยการศูนย์ตาดีกานูรุลฮีดายะห์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้บรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด และพลังงานอื่นๆ รวมถึงภารกิจและการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเทพา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ให้กับชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส และสหพันธ์นักเรียน นักศึกษา เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จำนวน 250 คน โดยมี นายธีระ พ่วงนุช และนายสากรียา สาหลี นักวิชาการชุมชน พร้อมด้วยอุสตาสเจะกูลี ครูสอนศาสนาโรงเรียนมูลนิธิอิติซอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มาร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบกับอาชีพประมงและข่าวลือถึงผลกระทบต่อมัสยิด กุโบร์ และที่ดินวากัฟในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ณ โรงเรียนราชประสงค์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้การพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้กับเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 คน เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากจากกลุ่มผู้เห็นต่างในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชน ทำให้กลุ่มเครือข่ายสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้กับคนในชุมชนต่อไป ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์สัญจร ในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่องพลังงานไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลอุลูม หมู่ที่ 7 บ้านควรตีหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ค่ายเมล็ดพันธ์ใหม่คนพันอาสา"  ร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ รวมถึง การน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงตามโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับชุมชน จำนวน 102 คน ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดค่าย “EGAT English Camp” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  เพื่อให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา จำนวน 100 คน ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลไปสู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่อไป โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" โดยมีมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรในสถานศึกษา  ให้ความรู้ด้านพลังงานเรื่องพลังงานไฟฟ้าไทย การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยถูกวิธี การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเทพา การสนับสนุนด้านการศึกษา ในพื้นที่โครงการฯ ณ โรงเรียนวัดพรุตู หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชมนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้พลังคิดของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2560