โครงการทำความเข้าใจเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการทัศนศึกษา,โครงการค่ายเยาวชน,โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร,โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ค่ายเมล็ดพันธ์ใหม่คนพันอาสา"  ร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ รวมถึง การน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงตามโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับชุมชน จำนวน 102 คน ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดค่าย “EGAT English Camp” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  เพื่อให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา จำนวน 100 คน ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสื่อสารข้อมูลไปสู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่อไป โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" โดยมีมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรในสถานศึกษา  ให้ความรู้ด้านพลังงานเรื่องพลังงานไฟฟ้าไทย การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยถูกวิธี การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเทพา การสนับสนุนด้านการศึกษา ในพื้นที่โครงการฯ ณ โรงเรียนวัดพรุตู หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2560 


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชมนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้พลังคิดของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2560