ชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ค.1) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว และสายพานลำเลียงถ่านหิน โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตัวแทนจาก กอ.รมน.กระบี่ ป้องกันจังหวัดกระบี่ พลังงานจังหวัดกระบี่ สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน มทบ.43 ร.15พัน1 นายอำเภอเหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน กฟผ. และบริษัท Air Save เข้าร่วมประชุมโดยมี พ.ต.อ.ชาณุชาญ ชลสุวัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องอันดามัน 1 โรงไฟฟ้ากระบี่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ค.1) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลองเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 150 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปลายพระยา อาคารศาลากลางหลังใหม่ จังหวัดกระบี่ เพื่อแจ้งกำหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ค.1) โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ได้รับทราบ ทั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) สมาชิก อบต. ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม คอเต็บบิหล่าน ในเขตพื้นที่ ตำบลคลองขนาน  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญประชาชนในตำบลคลองขนานทุกหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และร่วมแสดงความคิดเห็นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรกำนัน ในเขตอำเภอปลายพระยา โดยมี นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ และสารวัตร เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอปลายพระยา พร้อมได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง รายละเอียดของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ค.1 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจังหวัดกระบี่ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) และขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ที่ดูแลให้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) ชี้แจงเรื่องภารกิจของ กฟผ. และโครงการโรงไฟฟ้าเทพาให้กับ นายกวิศพงศ์ สิริธนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและเครือข่าย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมโลจิตติกส์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมโรงแรม และชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 40 คน โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องราชาวดีโรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560


• นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานการประชุม “ความร่วมมือขับเคลื่อนเทพา-หนองจิก สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับ นายอำเภอหนองจิก ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ฝ่ายการปกครองท้องที่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มต้นประสานความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งทางบกและทางน้ำ สอดรับนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขและปลอดภัย ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมกำหนดให้อำเภอหนองจิกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับอำเภอข้างเคียง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากพลังงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันของประเทศไทยและของภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับพลังงานจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนและอาสาสมัครพลังงาน จังหวัดกระบี่ โดยมีการเสวนาใน หัวข้อ “ร่วมเปิดมุมมองอนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย” เพี่อให้ข้อมูลด้านสถานการณ์พลังงาน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และเปิดโอกาสให้อาสาสมัครพลังงานจังหวัดกระบี่ สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ และผู้สนใจกว่า 120 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้านพลังงงาน  ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ แอนสปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการใช้สถานที่ในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองขนาน ครั้งที่4/2560 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ในโอกาสนี้ กฟผ. ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ การเดินหน้าของ กฟผ. และการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. การอยู่ร่วมกันระหว่าง กฟผ. กับชุมชน การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อห่วงใยของคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานและความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  โดยมีเครือข่ายโฆษกชาวบ้านพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ด้านการข่าวและความมั่นคงเข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน และระบบขนส่งน้ำมันสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ช่วงดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ วันที่ 20 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงไฟฟ้าถ่านหินกับการอยู่ร่วมกันของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และวิกฤตพลังงานในภาคใต้ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และสารวัตรกำนัน ในอำเภอเหนือคลอง จำนวน 70 คน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ และข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วกับนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ และ คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ พร้อมตอบข้อสงสัยและข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้พลังงานจังหวัดกระบี่นำข้อมูลที่ได้รับไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไป ณ ที่ทำการสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560


• นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และแผนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อมูล เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน มี คณะกรรมการคลังสมองจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารด้านการศึกษาจังหวัดกระบี่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560