กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี PDF พิมพ์ อีเมล

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานยกโรงครูมโนราห์ ประจำปี บ้านควนหมาก ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลของชุมชนที่นับถือ "บรรพบุรุษที่เป็นครูหมอมโนราห์ " ซึ่งการบวงสรวงบูชานี้ มีความเชื่อว่า ลูกหลานในชุมชนจะอยู่ดี กินดี สุขภาพแข็งแรง (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) ณ บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ จันทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านควนหมาก อำเภอเทพา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โครงการเทพาร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “วันผู้สูงอายุตำบลคลองขนาน” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีนายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน (อบต.คลองขนาน) เป็นประธาน และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และผู้อาวุโสในตำบลคลองขนานเข้าร่วมงานประมาณ 700 คน ณ ที่ทำการ อบต. คลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ" เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในอำเภอเทพาตามประเพณีสงกรานต์ ทั้งยังแสดงความกตัญญูผู้อาวุโส ที่ได้ดูแล ปกปักษ์รักษา และพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญจนทุกวันนี้ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงาน กฟผ.  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองยอ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังต่อไป มีประชาชนอำเภอเทพากว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณจำนวน 160,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์และจัดซื้อเต็นท์สำหรับใช้ในกิจกรรมให้กับมัสยิดบ้านโคกสัก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกับอิหม่าม (ผู้นำศาสนา) ในพื้นที่ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ณ มัสยิดบ้านโคกสัก ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1438 และกวนขนมอาซูรอ พร้อมเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ มัสยิดยามีอิตตักวา หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ. 1438 เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสามัคคีและความพร้อมเพียงให้กับนักเรียน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีของศาสนาอิสลามให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1438 พร้อมมอบงบประมาณจำนวน 49,000 บาท  สำหรับกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ. 1438 เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสามัคคีและความพร้อมเพียงให้กับนักเรียน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีของศาสนาอิสลามให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ณ โรงเรียนมูลนิธิติซอมวิทยา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของกลุ่มสตรีบ้านพรุชิง ณ หมู่ที่ 7 บ้านพรุชิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559


• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมจัดเสวนาย้อนรอยอดีตแขวงเมืองปกาสัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองผักฉีด ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์กลิ่น คงเหมือนเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแขวงเมืองปกาสัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559